بازه زمانی ثبت نام دوره های آموزشی به پایان رسیده است.