نظرسنجی دوره های آموزشی برگزار شده

لطفا چنانچه در دوره های آموزشی برگزار شده از سوی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی شرکت کرده اید، نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را در مورد هر یک از دوره های برگزار شده درج نمائید.

شغل:(ضروری)
وضعیت عضویت در انجمن:(ضروری)
کیفیت برگزاری دوره (صدا، تصویر و ...):
میزان تناسب و کاربردی بودن مطالب ارائه شده:
میزان تسلط مدرس و کیفیت مطالب ارائه شده:
تناسب موضوعات ارائه شده با مدت زمان برنامه:
میزان رضایت از زمان برگزاری دوره:
میزان رضایت از نحوه اطلاع رسانی:
روزهای پیشنهادی برای برگزاری دوره های آموزشی آینده:
بازه زمانی پیشنهادی برای برگزاری دوره های آموزشی آینده: