هیئت مدیره

دکتر فاطمه شیخ شعاعی
دکتر فاطمه شیخ شعاعی
نایب رئیس هیئت مدیره
دکتر لیلا نعمتی انارکی
دکتر لیلا نعمتی انارکی
دبیر هیئت مدیره
دکتر محمد کریم صابری
دکتر محمد کریم صابری
عضو علی البدل هیئت مدیره
دکتر علی رشیدی
دکتر علی رشیدی
عضو علی البدل هیئت مدیره