انجمن های علمی در واقع هویت یک رشته دانشگاهی هستند. هرچه انجمن ها قوی تر عمل کنند رشته و حرفه مرتبط با آن قدرتمندتر می شوند. طبق اساسنامه، انجمن ها برای رسیدن به اهداف و فعالیت مستمر در جنبه ها مختلف می توانند کمیته های متعدد تشکیل دهند. هر چه این کمیته ها فعال تر عمل کنند انجمن به دستیابی به اهداف خود نزدیک تر می شود. کمیته های تخصصی زیر در انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران تشکیل شده که براساس شرح وظایفی که از سوی هیات مدیره برای آنها تعیین کرده، فعالیت می کنند:

1- کمیته آموزش
2- کمیته پژوهش و فناوری
3- کمیته انتشارات
4- کمیته روابط عمومی
5- کمیته روابط بین ­الملل
6- کمیته بازاریابی
7- کمیته مطالعات صنفی

اعلام آمادگی همکاری با کمیته های تخصصی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران