کمیته مطالعات صنفی انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران
دکتر مسعود محمدی

رئیس کميته: دکتر مسعود محمدي

استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مرکز تحقیقات گوارش و کبد
دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نایب رئیس: مجتبی ازقندی شهری – دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دبیر:

اعضای کمیته:

اهداف و وظایف کمیته مطالعات صنفی

مسائل صنفی از چالش‌برانگیزترین مطالبات کتابداران و حرفه‌مندان از انجمن علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی ایران است. مسائل شغلی حرفه‌مندان حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، چارت سازمانی و بسترسازی برای استخدام کتابداران واطلاع رسانان پزشکی را مطالعه نموده و بازخوردهای لازم را به مسئولان و سازمان‌های مربوط بدهد.

  1. بررسی وضعیت نمودار سازمانی کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی پزشکی و تلاش برای ایجاد پست های سازمانی و اصلاح شرایط احراز جایگاه های شغلی مرتبط با کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
  2. بررسی پتانسیل ها و جایگاه های مختلفی که محل ظهور و اشتغال دانش آموختگان کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی است
  3. ارتقاء و بهبود وضعیت شاغلین حوزه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، از طریق مطالعه اسناد و مدارک سازمان های مرتبط در کشور؛
  4. کمک به به روز رسانی اطلاعات سازمان های مرتبط با مشاغل و استخدام ها در کشور؛
  5. پاسخ به درخواست های صنفی حرفه مندان حوزۀ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در چارچوب اساسنامه و نظام نامه های انجمن
  6. ارائه گزارش عملکرد فصلی و سالیانه منطبق با برنامه عملیاتی
  7. همکاری با سایر کمیته های تخصصی انجمن در اجرای فرایندهای مرتبط با اهداف و وظایف کمیته مطالعات صنفی