دکتر مسعود محمدی

مسئول کميته مطالعات صنفي: آقاي دکتر مسعود محمدي

استادیار کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
مرکز تحقیقات گوارش و کبد
دانشگاه علوم پزشکی گلستان