دکتر فيروزه زارع فراشبندي

مسئول کميته آموزش: خانم دکتر فيروزه زارع فراشبندي

دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان