دکتر علي حميدي

مسئول کميته انتشارات: آقاي دکتر علي حميدي

دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی
گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر