دکتر نادر عاليشان کرمي

مسئول کميته روابط بين الملل: آقاي دکتر نادر عاليشان کرمي

استادیار کتابداری و اطلاع رسانی
گروه فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان