فاطمه بقالها

مسئول کميته روابط عمومي: خانم فاطمه بقالها

کارشناس ارشد کتابداري و اطلاع رساني پزشکي

دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي