دکتر محمد کریم صابری

مسئول کميته پژوهش و فناوري: آقاي دکتر محمدکريم صابري

دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی
گروه کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی همدان